Nabízíme Vám nový koncept autoslužeb

 

     Jsme připraveni Vám poskytnout kompletní služby od dovozu/prodeje auta, přihlášení/odhlášení nebo změnu v registru vozidel, až po pravidelný servis a hlavně výhody pro stálé a registrované zákazníky!


 

Nabízíme Vám: 

 • Servis Vašeho vozu ON-LINE          
 • Digitální měření autolaků  (pro rychlé a snadné zjištění tloušťky laku - zda byl vůz přelakován či opravován nebo nevykazuje nějaké závady - výhoda zejména, při koupení ojetého vozu)

        

Nově jsme pro Vás připravili:

 

Digitální  GEOMETRIE  kol             NOVINKA 

 • digitální geometrie od 600,- Kč

 

Oprava Vašeho vozu nebo nákup zboží na splátky od společnosti Home Credit       NOVINKA   

 •         Půjčka již od 3.000,-Kč
 •         Stačí Vám pouze dva doklady totožnosti
 •         Bez ručitele
 •         Splátky s možností pojištění
 •         Sami si zvolíte délku splácení

Půjčka a úvěr        

  

NOVINKY V ZÁKONĚ O SILNIČNÍM PROVOZU

 

   Dnem 1. srpna 2011 nabývá účinnosti převážná část zákona č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Přinášíme přehled hlavních změn, k nimž v zákoně o silničním provozu od 1. srpna 2011 dochází.

 

1. Změny v oblasti pravidel provozu na pozemních komunikacích

 

Hlavní změny v zákoně o silničním provozu lze shrnout následovně:

 • povinné používání oděvů s retroreflexními prvky při nouzovém stání,

 • kontroly technického stavu vozidel v provozu (prozatím chybí vyhláška MD),

 • provoz vozidel v zimním období a zimní výbava (účinné až od 1. listopadu 2011),

 • opatření proti „tajným závodům“ v provozu na pozemních komunikacích,

 • parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (prozatím chybí vyhláška MD), 

 • měření rychlosti vozidel obecní policií.

- Povinné používání oděvů s retroreflexními prvky

při nouzovém stání -

od 1. srpna 2001 zákon stanoví řidiči povinnost mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla. Oděvním doplňkem se rozumí buď šle oranžové nebo žluté barvy doplněné pruhy z retroreflexního materiálu, nebo vesta oranžové nebo žluté barvy doplněná pruhy z retroreflexního materiálu, jak je vymezuje vyhláška č. 30/2001 Sb. Na jiné osoby než řidiče se uvedená povinnost nevztahuje, a to ani v případě, kdy řidiči asistují při opravě vozidla.

- Kontroly technického stavu vozidel v provozu -

od 1. srpna 2011 se do zákona o silničním provozu (§ 6a) doplňují podmínky pro provádění kontroly technického stavu vozidla v provozu. Řidič bude mj. povinen na výzvu policisty zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět, není delší než 8 km. Zjistí-li se při kontrole technického stavu vážná nebo nebezpečná závada, bude řidič povinen uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu.

Způsob provádění kontroly technického stavu a způsob stanovení nákladů na provedení této kontroly má stanovit až vyhláška MD, která dosud nebyla vydána.

- Provoz vozidel v zimním období a zimní výbava -

od 1. listopadu 2011 se zavádí (§ 40a) povinné používání zimních pneumatik na všech druzích pozemních komunikací pro vozidla kategorií M a N, a to v období od 1. listopadu do 31. března za podmínky, že

 • a) na pozemní komunikaci se nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
 • b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg budou tyto pneumatiky povinné na všech kolech a hloubka dezénu jejich hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí činit nejméně 4 mm. U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg budou tyto pneumatiky povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly a hloubka dezénu jejich hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí činit nejméně 6 mm.

Zimními pneumatikami se rozumí pneumatiky, na jejichž bočnici je vyznačeno označení „M+S“, „M.S“, „M/S“ nebo „MS“, či terénní pneumatiky.

Povinnost se nevztahuje na případy nouzového dojetí s rezervní pneumatikou.

- Opatření proti „tajným závodům“ v provozu na pozemních komunikacích -

od 1. srpna 2011 se nově stanoví (§ 47a), že řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace. Pojme-li policista důvodné podezření, že řidič uvedený zákaz nerespektuje, bude podle § 118a oprávněn mu zabránit v další jízdě a zajistit jeho vozidlo, a to až na dobu 48 hodin.

- Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením -

od 1. srpna 2011 se pro osoby se zdravotním postižením zavádí (§ 67) nový druh parkovacího průkazu, který nahradí dosavadní označení O1 se symbolem invalidního vozíku. Doklad bude vystaven přímo na jméno konkrétního oprávněného držitele a bude odpovídat doporučenému vzoru podle Evropské unie (podle doporučení Rady 98/376/EHS), čímž bude použitelný i v ostatních členských státech Evropské unie. Držitelé dosavadních označení O 1 mohou tato označení využívat do ukončení jeho platnosti, nejpozději však do 31. prosince 2012. Obecní úřad obce s rozšířenou působností jim na žádost vydá nový parkovací průkaz do 31. prosince 2012. Vzor nové parkovací karty by měla stanovit vyhláška MD, která dosud nebyla vydána.

3. Změny v úpravě správního trestání (tj. přestupků a jiných správních deliktů)

Od 1. srpna 2011 dochází k přesunu skutkových podstat přestupků do § 125c zákona o silničním provozu. Ve skutečnosti se však jak vymezení skutkových podstat přestupků, tak i sankce oproti dosavadní úpravě podle § 22 zákona o přestupcích mění pouze minimálně.

4. Změny v úpravě bodového hodnocení řidičů

Od 1. srpna 2011 nastávají největší změny v systému bodového hodnocení řidičů od jeho zavedení v r. 2006. Pro tyto změny je charakteristické výrazné zmírnění podmínek pro zaznamenávání bodů řidičům oproti dosavadní právní úpravě. Nově se rovněž nebudou sčítat body za více přestupků projednávaných ve společném řízení.

Nově se také každý řidič žádající o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů bude muset povinně podrobit dopravně psychologickému vyšetření (§ 87a).

 

Přehled bodově hodnocených jednání v případě deliktů spáchaných po 1. srpnu 2011

 

 

Značka zimní výbava

 

Zimní výbava auta

Od 10. 12. 2008 vešla v platnost nová dopravní značka s názvem zimní výbava a konec zimní výbavy. Tato značka je prozatím umístěna mezi Humpolcem a Velkou Bíteší a značí, že v tomto úseku je potřeba mít zimní pneumatiky.

Proč dopravní značka vznikla

Tato dopravní značka byla dohodnuta mezi ministerstvem dopravy a dopravní policií z důvodu častých nehod ve výše zmiňovaném úseku, neboť řidiči i v zimním období "měli obuto" pouze letními pneumatikami. Tato dopravní značka platí mezi Humpolcem, která leží od 90 km dálnice D1 až po 162 km dálnice D1 (Velká Bíteš).

Co tato dopravní značka vyjadřuje za povinnost

Dopravní značky "Zimní výbava" a "Zimní výbava-konec" jsou dopravní značky, které označují úseky pozemní komunikace na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno pro provoz za zimních povětrnostních podmínek z hlediska použitých pneumatik. Tam kde bude umístěna nová dopravní značka "Zimní výbava", budou v období od 1. listopadu do 30. dubna muset mít řidiči na svém vozidle, bez ohledu na aktuální počasí nebo stav vozovky, namontovány zimní pneumatiky, přičemž je možné dle místních podmínek upravit platnost značky zimní výbava dodatkovou tabulkou (E 12). Plnění povinnosti užití zimních pneumatik lze nahradit užitím zimních řetězů, ale pouze za předpokladu že jsou splněny podmínky stanovené pro užití sněhových řetězů zvláštním právním předpisem.

Vyhláška stanovuje také další podmínky pro jednotlivé podkategorie vozidel. Osobní a užitková vozidla s celkovou hmotností do 3500 kg musí mít hloubku dezénu nejméně 4 mm na všech kolech. Vozidla s hmotností nad 3500 kg mají předepsanou hloubku dezénu nejméně 6 mm na všech hnacích kolech. Za zimní pneumatiku je považována pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.

Co hrozí při nedodržení povinnosti

V tomto úseku často probíhají policejní kontroly právě na zimní obutí. Při jejím porušení Vám hrozí pokuta až 2000 Kč a ztráta 1 bodu. Nejvíce kontrol neprobíhá za jízdy, ale mna benzínkách či na odpočívadlech z důvodu dodržování plynulosti provozu.

 

Nové Autolékárničky

 

    Pokud se chystáte na dovolenou autem, měli byste si před jízdou zkontrolovat Vaši autolékárničku. A to nejen kompletnost obsahu, ale také použitelnost léků (Septonex) a obvazového materiálu (týká se sterilních obinadel). U nich je doba použitelnosti vyznačena na obalu. Ostatní obvazový materiál má životnost 5 let. Autolékárnička by se měla kontrolovat a doplňovat pravidelně, nejméně tehdy, když z ní něco použijeme. Měla by být lehce dostupná (uložení v kufru pod ostatními zavazadly případně pod rezervou není nejideálnější) a umístěná tak, aby nedošlo k znehodnocení jejího obsahu (deformací mezi nářadím a znečištění motorovým olejem). Prostě bezvadně uložena a přesto po ruce.

 AutolékárničkaVýbava do autolékárničky

 

Nová vyhláška

   Od 15. září 2009 platí vyhláška ministerstva dopravy (MDaS ČR č.283/2009 Sb., příloha č.14 k vyhlášce č.341/2002 Sb.), která nově předepisuje povinnou výbavu autolékárničky. U některých jejích tradičních součástí stanovuje jejich přesné parametry - např. rozměry a savost obvazů, lepivost náplastí, druh nůžek

   Uvedená vyhláška stanoví přechodné období od 15. září 2009 do 31. prosince 2010, které má sloužit k výměně staré autolékárničky za novou.

Od 1. ledna 2011 pak bude nová lékárnička povinná !

 

Prodej nové autolékárničky

   Autolékárničky podle nové vyhlášky jsou již v prodeji  (v ceně cca od 200,- do 400,-Kč) .  Kolem cca 400,- Kč zaplatíte za lékárničku v sadě s reflexní vestou, která se také stává součástí povinné výbavy. Někteří výrobci nabízejí také doplňkový balíček, který výbavu podle nové vyhlášky doplní.

   Přejeme Vám, abyste i tu nejlépe vybavenou a uloženou lékárničku nemuseli na svých cestách použít.

 

  Novinky v autolékárničce – užiteční pomocníci

 • Resuscitační maska - je stejně jako rouška určena pro umělé dýchání při poskytování první pomoci raněnému. Řidič si může mezi oběma vybrat. „Úkolem“ masky je odstranit psychický blok, který má většina z nás při provádění dýchání z úst do úst. Maska vytvoří určitou bariéru mezi zachráncem a zraněným.
 • Izotermická fólie - slouží k zamezení tepelných ztrát a prochladnutí zraněného. Aplikuje se na oblečení, případně se kombinuje s přikrývkou. Lze ji použít také jako podložku. Samotná stojí jen cca 80 korun, ale vzhledem k tomu, že dokáže zachránit život, je v podstatě je "k nezaplacení".
 • Leták o postupu při zvládání dopravní nehody - má zachránci připomenout základní postup v případě zmatku či paniky, které často dopravní nehody provázejí. Je stručný a počítá s tím, že řidiči mají první pomoc v náplni výuky v autoškole. Ke stažení je zde: PostupZvladani_DopravniNehody_2009.pdf. Přidáváme ještě obrázkovou kartu první pomoci: karta_prvni_pomoci_2009.pdf

 

Souhrnný přehled - povinná výbava autolékárničky od 1. ledna 2011


Změny podle nové vyhlášky jsou vyznačeny tučně:

 • Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm)     3 ks  -  fixace, ke krytí ran
 • Obvaz hotový se 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm)   3 ks  -  fixace, ke krytí ran
 • Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)    2 ks  – k znehybnění končetin
 • Náplast hladká cívka (vel. 2,5cm x 5m)     1 ks  -  k ošetření drobných poranění
 • Náplast s polštářkem (vel. 8cm x 4cm)     6 ks  -  k ošetření drobných poranění
 • Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)  1 ks  -  k zastavení krvácení
 • Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem   1 ks   -  k dýchání z plic do plic
 • Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)    1 ks  -  k překrytí poranění hrudníku
 • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu    1 pár  -  k ochraně proti infekci
 • Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – dl. 15 cm    1 ks  -  ke stříhání
 • Izotermická fólie (rozměry min. 200 x 140 cm)    1 ks   -  tepelná izolace
 • Letáček o postupu při zvládání dopravní nehody    1 ks

Použití je vyznačeno na jednotlivých komponentech lékárničky, minimální trvanlivosti je však 48 měsíců ode dne balení!

 

 

Palivové filtry

   Základním předpokladem bezproblémové jízdy je čisté palivo. To je dopravováno palivovým čerpadlem přímo do vstřikovacího zařízení, příp. do karburátoru. Nečistoty obsažené v palivu vedou, zvláště u moderních vstřikovacích zařízení, ke zvýšenému opotřebení. Také voda vázaná v palivu může způsobit v důsledku koroze závažné škody. V nejhorším případě může dojít k úplnému selhání vstřikovací soustavy a tím k zastavení vozidla.

Nečistoty (drobné částice nečistot, voda) se mohou do paliva dostat různými způsoby:
 • znečištěním během výroby, dopravy, skladování, oprav, atd.  
 • nečistoty mohou vniknout do nádrže také ventilací
 • nebo mohou pocházet z oxidace a znečištění stěn nádrže a přívodů paliva
 • výskyt vody v palivu, je způsoben kondenzací vodních par při poklesu teploty

   Takováto znečištění musí být z paliva odstraněna, aby se předešlo poškození či nefunkčnosti veškerých součástí palivového systému. Palivový filtr zachytí částice nečistot o velikosti 5 až 10 mikronů. Opotřebení vstřikovací soustavy, resp. karburátoru má za následek výrazně zvýšenou spotřebu paliva a snížený výkon motoru.  

Palivový systém 
 • karburátor
 • systém vstřikování paliva
 • palivový systém pro dieselové motory    

   Některé filtrační systémy mají zabudovaný systém pro automatickou detekci přítomnosti vody v palivu. Jakmile je dosažen maximální povolený stupeň obsahu vody ve filtru, rozsvítí se kontrolka na přístrojové desce vozu.
   V zimním období dodávají výrobci paliv "zimní naftu". Určité množství benzínu přidané do paliva pro dieselové motory redukuje možnost, že palivo v nádrži zkrystalizuje. K této krystalizaci dochází při teplotách kolem -20°C a nižších vlivem mrazu. V některých filtrech jsou zahřívací součásti s termostatem, aby nemohla nastat teplota, při níž ke krystalizaci dochází. Dojde-li však k takové silné krystalizaci, musí být veškeré filtry vyměněny a palivová potrubí vyčištěna.

 

Filtr palivový

Vzduchové filtry 

Vzduchový filtr chrání Váš motor před nečistotami, které přijímá z ovzduší.  

V čem spočívá jeho funkce?
 • vzduchový filtr filtruje škodlivé částice nečistot nasáté z ovzduší 
 • omezuje hluk při sání vzduchu
 • omezuje nebezpečí nasání vody
 • zabezpečuje vstupní kontrolu sání vzduchu
 • minimalizuje pokles výkonu motoru  
Historie 

Původně byly k filtraci užívány vlhké síťoviny, poté mokré olejové filtry a v současnosti jsou užívány suché typy filtrů.

 

 

Kabinové (pylové) filtry   

   Kabinový filtr částic udržuje vnitřek vozu bez prachu a částic jako jsou pyly, saze ze vznětových motorů nebo částice z otěru pneumatik. Přitom je důležité, aby bylo dosaženo maximálního filtračního výkonu na prostoru, který je k dispozici. Díky speciální skládané technice se vlastní filtrační plocha zvětší, aniž by se přitom změnily rozměry filtru.    

   Ventilační systém je ve skutečnosti  téměř v přímém kontaktu s odsáváním koncentrací prachu, pylu a sazí z vozidla. Zejména pro řidiče/spolujezdce s alergiemi představují tyto vlivy často problémy. Stále více lidí trpí alergiemi a jsou tak vnímavější k problematice klimatizace a kabinových filtrů.

Řešení:  vozidla jsou již ve výrobním závodě vybavovány kabinovými filtry. Více než 70% vozidel je sériově vybavováno kabinovými filtry. Tato tendence stoupá. Kromě toho redukuje kabinový filtr efektivně povlak nečistot na předním skle vozu a zlepšuje tak viditelnost, zejména v noci.     

   Dnes se používají často kromě obyčejných prachových filtrů, filtry uhlíkové. Jejich plocha je pokryta aktivním uhlím a je tedy schopen pohlcovat pachy a částečně jedovaté látky. 

 

Kdy měnit kabinový filtr?  

    Kabinový vzduchový filtr musí být kontrolován a případně měněn každých šest měsíců, protože se postupně zahlcuje vlivem ovzduší. Hlavními znaky zahlcování či nasycení jsou:

 • výskyt mlhavých oparů v kabině vozu, které jsou obtížně odstranitelné
 • silné nepříjemné pachy při startování vozu
 • pokles výkonu vzduchových proudů ventilace

Filtr olejový

 

Olejové filtry 

   Motorovým olejem jsou mazány všechny pohyblivé části a funkční prvky v motoru. Spalováním se dostávají do motorového oleje jak částice nečistot, tak také zbytky po spálení, jako např. saze. Ty potom olej znečišťují, příp. zhušťují. V tom případě však již není zaručeno optimální zásobování olejem a korozní ochrana. Důsledkem je snížení výkonu motoru, příp. zvýšená spotřeba pohonných hmot a v nejhorší alternativě dokonce porucha motoru. Zvyšující se výkony motorů při snižující se spotřebě pohonných hmot kladou nejvyšší požadavky na konstrukci motorů. Pouze čistý olej může natrvalo zajistit neměnný výkon motoru. Olejové filtry zbavují oleje spolehlivě nečistot a pevných částic, jako prachu, kovových špon, karbonu, sazí, atd. Používají se u motorových, převodových a hydraulických olejů. U olejových filtrů tvoří kryt a filtrační vložka jednu jednotku. Vyměňují se při údržbě jako celek.

   Mohou mít integrovanou:

1. Zpětnou klapku: zajišťuje, aby se filtr a olejové vedení při vypnutém motoru nevyprázdnily a při startu motoru byl zaručen rychlý rozvod oleje.

2. Obtokový ventil: zajišťuje rozvod oleje při fázích studeného startu a při zřetelném překročení intervalu výměny, kdy je olejový filtr znečištěn.

 

Smysl olejového filtru

Kromě mazaní mají olej a olejový filtr také následující funkce:
 • chlazení:  vstřebávají a odvádějí teplo z místa tření a zážehu motoru
 • čištění:  olejem jsou zachyceny a následně odvedeny do filtru znečisťující částečky vznikající při tření. Olejový filtr je zachytí, stejně jako jakékoliv zbytky vznikající při zážehu motoru

Díky olejovému filtru jsou z oleje odstraněny částice nečistot, které by jinak společně s olejem tvořily brusnou pastu způsobující opotřebení motoru.

Zaostřeno na podvozek  -  Stabilizátory

Stabilita je základ

   Stabilita vozidla je základním předpokladem pro bezpečnou jízdu. Při jízdě v zatáčce, zejména při vyšší rychlosti, se snižuje přilnavost kol pohybujících se uvnitř zatáčky, čímž klesá jejich schopnost přenášet boční síly a v důsledku toho dochází k nežádoucímu vynášení vozidla ze zatáčky. Odpružení vozidla má tedy zajišťovat stálou přilnavost všech kol k vozovce. Kromě tlumičů pérování zajišťují tuto funkci právě stabilizátory.

  

Hlavní přínosy stabilizátoru na vozidle:

 • Redukce stranového naklánění při průjezdu zatáčkou a při jiných rychlých změnách směru bez omezení komfortu.
 • Snížení rozdílu zatížení mezi vnitřním a vnějším kolem při průjezdu zatáčkou.
 • Snížení tendence k přetáčivosti, popř. nedotáčivosti vozidla.

      Modifikací stabilizátoru je kliková náprava s propojenými rameny. Tato náprava je z kinematického hlediska přechodem mezi klikovou nápravou (s nezávislým odpružením) a tuhou nápravou (se závislým odpružením). Příčka je ohybově poměrně tuhá. Spojovacím prvkem je většinou otevřený U-profil, který se při sousledném propružení nedeformuje. Naopak při protiběžném (nesousledném) propružení kol zadní nápravy je příčka torzně namáhaná a vlastně nahrazuje torzní stabilizátor. Pokud by byla příčka posunuta do středů kol, pak by takové provedení získalo vlastnosti tuhé nápravy. Právě poměrně tuhý zadní stabilizátor je u automobilu koncepcí „všechno vpředu“ nutností.

     Spřažená kliková náprava se zcela po právu stala klasikou u vozidel s pohonem předních kol, protože nabízí řadu výhod. K těm patří především snadná montáž a demontáž celé nápravy, malá prostorová náročnost, velmi málo konstrukčních dílů a snadné upevnění pružicí a tlumicí jednotky, malá neodpružená hmota či malá změna sbíhavosti, odklonu a rozchodu kol. Navíc při použití tohoto řešení není třeba samostatný stabilizátor. Oproti klasické kliková nápravě trpí spřažená kliková náprava méně na samořízení nápravy závislé na zatížení. Naopak nevýhodou spřažené klikové nápravy s vlečnými rameny je prakticky nemožnost použít nápravy jako poháněné a konstruktéři musejí zároveň počítat s vysokým namáháním nápravy, omezujícím její tuhost, a zároveň s tím, že svary trpí únavou.

Kromě mechanických pevných stabilizátoru se u luxusních vozidel používají na přání montované stabilizátory s proměnnou tuhostí, které omezují naklánění karoserie při náhlých změnách směru jízdy a v rychle projížděných zatáčkách. Jakmile čidla rozpoznají naklánění karoserie, dají povel elektromotorům měnícím předpětí stabilizátorů, které nežádoucí pohyby karoserie zcela nebo jen částečně eliminují (např. BMW řady 7, Lexus LS 600…).

 

Závady stabilizátorů

     Samotný stabilizátor je díl poměrně spolehlivý. Po dlouhodobém používání může dojít k únavě materiálu a tím i k omezené funkčnosti. Pokud dojde k prasknutí – lomu stabilizační tyče-, bývá původ obvykle buď v materiálové vadě, nebo v mechanickém poškození způsobeném vnějšími vlivy (havárie).

     Poněkud složitější je situace u spojovacích tyčí (kostí), pomocí kterých je u některých konstrukčních provedení stabilizátor spojen s karoserií nebo rámem. Vlivem střídavého, rázového namáhání dochází k opotřebení čepů spojovacích tyčí (kostí). Zvětšující se vůle je zdrojem nepříjemných hlukových efektů a zvláště u některých provedení je výměna těchto dílů celkem obvyklá.

     S postupujícím časem se vlivem působení sil různě deformují také pryžová uložení stabilizátoru a samotná torzní tyč vytvoří v lůžku silentbloku vůli, která se stává rovněž zdrojem hluku a vibrací. V tomto případě spočívá oprava ve výměna pryžového uložení stabilizátoru (silentbloku).

 

 

 

Povinná výbava vozidla